Connecting & Sharing
CaoCuong.Net Facebook 2019-05-07T06:36:47Z Bằng việc truy cập vào CaoCuong.Net và xem các thông tin trên website. Các bạn đã mặc nhiên đồng ý Quy Định Và Điều Khoản của chúng tôi. ...

PRIVACY POLICY

Bằng việc truy cập vào CaoCuong.Net và xem các thông tin trên website. Các bạn đã mặc nhiên đồng ý Quy Định Và Điều Khoản của chúng tôi. Và chúng tôi muốn các bạn đọc và hiểu rõ các tuyên bố và quyền loại trừ sau:

Tải Xuống

Các tài liệu kèm theo trong các bài viết trên CaoCuong.Net đều là các tài liệu do chúng tôi biên soạn, tham khảo, và được sự cho phép của các tác giả (Nếu là tài liệu bản quyền). Do vậy các bạn không được phép share hay tùy ý mua bán, mời gọi đầu tư...các tài liệu này khi chưa được phép của chúng tôi.

Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư

CaoCuong.Net sẽ chỉ xử lý dữ liệu được cung cấp cho mục đích yêu cầu khi gửi thông tin và để thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng website của chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu truy cập, sửa chữa hoặc xóa dữ liệu của bạn vào mọi lúc.

Tuyên Bố Quyền Sở Hữu

Chúng tôi có quyền thay đổi thông tin bất kỳ chứa trong website của mình mà không cần thông báo. Chúng tôi giữ mọi bản quyền về nội dung của website này và thông tin tải xuống. Bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ khác. Người truy cập không được phép sửa đổi, sao chép, tạo lại, phân phối, bán hoặc phát hành thông tin bất kỳ lấy từ website này.

Copyright © 2018 CaoCuong.Net - Bảo Lưu Mọi Bản Quyền.
5 CaoCuong.Net: PRIVACY POLICY Bằng việc truy cập vào CaoCuong.Net và xem các thông tin trên website. Các bạn đã mặc nhiên đồng ý Quy Định Và Điều Khoản của chúng tôi. ...